JUNE 5

34- Sh’lach   Send Out
Torah: B’midbar (Numbers) 13:1-15:41
Haftarah: Y’hoshua (Joshua) 2:1-24
Ketubim Netzarim: Yochanan (John) 7-8

JUNE 12

35- Korach   Korah
Torah: B’midbar (Numbers) 16:1-18:32
Haftarah: Sh’mu’el Alef (1 Samuel) 11:14-12:22
Ketubim Netzarim: Yochanan (John) 9-10

Forth Month of Tammuz

JUNE 19

36- Chukat   Statute
Torah: B’midbar (Numbers) 19:1-22:1
Haftarah: Shof’tim (Judges) 11:1-33
Ketubim Netzarim: Yochanan (John) 11-12

JUNE 26

37- Balak   Balak
Torah: B’midbar (Numbers) 22:2-25:9
Haftarah: Mikhah (Micah) 5:6-6:8
Ketubim Netzarim: Yochanan (John) 13-14

JULY 3

38- Pinchas   Phineas
Torah: B’midbar (Numbers) 25:10-29:40
Haftarah: M’lakhim Alef (1 Kings) 18:46-19:41
Ketubim Netzarim: Yochanan (John) 15-17

Fifth Month of Av

JULY 10

39- Mattot   Tribes
Torah: B’midbar (Numbers) 30:1-32:42
Haftarah: Yirmeyahu (Jeremiah) 1:1-2:3
Ketubim Netzarim: Yochanan (John) 18-19

JULY 10

40- Masa’ei Journeys
Torah: B’midbar (Numbers) 33:1-36:13
Haftarah: Yirmeyahu (Jeremiah) 2:4-28,3:4
Ketubim Netzarim: Yochanan (John) 20-21

JULY 17

41- Devarim   Words
Torah: Devarim (Deuteronomy) 1:1-3:22
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 1:1-27
Ketubim Netzarim: Acts 1-2

JULY 17

41- Devarim   Words
Torah: Devarim (Deuteronomy) 1:1-3:22
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 1:1-27
Ketubim Netzarim: Acts 1-2

JULY 24

42- Va’etchanan   And I Pleaded
Torah: Devarim (Deuteronomy) 3:23-7:11
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 40:1-26
Ketubim Netzarim: Acts 3-5

JULY 31

43- EIkev  Because
Torah: Devarim (Deuteronomy) 7:12-11:25
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 49:14-51:3
Ketubim Netzarim: Acts 6-7

AUGUST 7

44- Re’eh   See
Torah: Devarim (Deuteronomy) 11:26-16:17
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 54:11-55:5
Ketubim Netzarim: Acts 8-9

Sixth Month of Elul

AUGUST 14

45- Shoftim   Judges
Torah: Devarim (Deuteronomy) 16:18-21:9
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 51:12-52:12
Ketubim Netzarim: Acts 10-12

AUGUST 21

46- Ki Tetze   When You Go Out
Torah: Devarim (Deuteronomy) 21:10-25:19
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 54:1-10
Ketubim Netzarim: Acts 13-15

AUGUST 28

47- Ki Tavo   When You Enter
Torah: Devarim (Deuteronomy) 26:1-29:8(9)
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 60:1-22
Ketubim Netzarim: Acts 16-18

SEPTEMBER 4

48- Nitzavim   You Stand
Torah: Devarim (Deuteronomy) 29:9-30:20
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 61:10-63:9
Ketubim Netzarim: Acts 19-21

SEPTEMBER 11

49- Vayelech   And He Went
Torah: Devarim (Deuteronomy) 31:1-30
Haftarah: Yesha’yahu (Isaiah) 55:6-56:8
Ketubim Netzarim: Acts 22-23

Seventh Month of Tishrei Ephraim